FREE WORLDWIDE SHIPPING ON ORDERS OVER $500

FREE WORLDWIDE SHIPPING ON ORDERS OVER $500

תנאי שימוש

מבוא

 1. טעות לעולם חוזרת.
 2. אתר JB JEWELERS (להלן: “האתר“), הינו בבעלות ג’יי בי תעשיות (1993) בע”מ, שמשרדה הרשום הינו ה’ באייר 76, תל אביב (להלן: “ג’יי בי“), ומופעל על ידה בלבד.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הקשורות לאתר לרבות דגמי התכשיטים והשעונים ועיצובם, או טקסטים, הינם של ג’יי בי. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשנות, להציב קישורים ו/או למסור לצד ג’ את המידע שבאתר בכל צורה שהיא, ללא קבלת הסכמת ג’יי בי מראש ובכתב.
 4. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה“).
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן, באתר.
 6. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, עליו ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (“ההורים“) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון, וכן לפקח על פעילות הקטינים, כדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 1. הכניסה לאתר והשימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, הינם בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה וכל תנאי השימוש המפורטים באתר. כל משתמש רשאי לעשות שימוש באתר רק אם הסכים לכל האמור בתנאי השימוש והתקנון ואם אינו מסכים לכל הנ”ל עליו להימנע משימוש באתר. ויודגש, כל המשתמש באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד ג’יי בי ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות ג’יי בי ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 

תנאים כלליים

 1. ג’יי בי רשאית לעדכן ו/או לשנות את תנאי התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר כי ג’יי בי רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 3. ג’יי בי שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 4. ג’יי בי עשויה לשלוח אל המשתמש קבצי “COOKIEעוגייה”, בעיקר לשם איסוף נתונים סטטיסטיים וכדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות. באפשרות המשתמש לסרב לקבלן או להסכים לקבל רק “עוגיות” מסוימות וזאת באמצעות מחשבו האישי.
 5. ג’יי בי שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את המידע שבאתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואיננה יכולה להתחייב שלא תקרנה טעויות כלשהן בפרטים המופיעים באתר.
 6. ג’יי בי שומרת על זכותה למנוע ו/או להגביל את השימוש באתר מכל משתמש כלשהו, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.
 7. השימוש באתר לא יהיה למטרות מסחריות מכל סוג שהן, אלא יהיה שימוש אישי ובלעדי של המשתמש בלבד, והמשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.
 8. כתנאי לשימוש באתר חלה על כל משתמש חובה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או אסורה על פי החוק ו/או עפ”י התנאים הכלולים בתנאי השימוש והתקנון. לפיכך, חל איסור מוחלט להשתמש באתר בכל צורה שעלולה להזיק ו/או לגרום לעומס יתר ו/או לשנות את האתר ו/או להתערב בתוכן ו/או בשימוש של כל גורם אחר באתר. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים אחרים וג’יי בי תפעל בכל האמצעים האפשריים כדי להביא להפסקה מיידית של פעילות אסורה, כאמור לעיל.
 9. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 

שירותים המוצעים באתר

 1. האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות לרבות גלישה ועיון בתכנים שונים ורכישת מוצרים. מובהר כי ג’יי בי אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וג’יי בי תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.
 2. בכפוף להסכמת המשתמש לרבות בעת הרשמתו לאתר, תדוור ג’יי בי מידע שיווקי אל המשתמש בערוצי התקשורת השונים. הסכמה זו ניתנת לביטול בכל עת באמצעות מסירת הודעה לג’יי בי באמצעות מייל: [email protected].
 

הרכישה באתר

 1. התמונות והצילומים המופיעים באתר מיועדים להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים, הנובעים בעיקר ממגבלות טכניות, בין מראה הפריט בפועל לבין מראהו באתר. מובהר כי לג’יי בי לא תהיה אחריות כלשהי בגין הבדלים כנ”ל. בכל מקרה, המשתמש מוזמן להתרשם מהפריט בפועל ובאופן מוחשי באחת מחנויות הרשת ג’יי בי, שפרטיהן מופיעים באתר.
 2. אין ג’יי בי מתחייבת כי כל פריט המופיע באתר ימצא בפועל במלאי. כמו כן, ג’יי בי אינה מתחייבת כי המחיר באתר יהיה זהה למחיר בחנויות הרשת.הזמנת פריט באתר מבטלת כל טענה לגבי מבצעי מכירות, פרסומים שונים ומחירים אחרים שאינם באתר.
 3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. יצוין, כי מחירים של מוצרים משומשים ו/או יד שניה אינם כוללים מע”מ.
 4. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמה, וכן להקליד פרטים לרבות שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל ג’יי בי להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לג’יי בי עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.
 5. רכישות באתר אפשריות אך ורק באמצעות כרטיס אשראי או ע”י שירות PAYPAL. לא ניתן לשלם בהמחאות ו/או במזומן ו/או בכרטיסי מתנה, וכן לא ניתן לעשות שימוש בזיכויים שניתנו עבור רכישות קודמות. לאחר שמשתמש ביצע הזמנה ואישר אותה, ההזמנה לא ניתנת לביטול ו/או לשינוי ע”י המשתמש באמצעות האתר, אלא על ידי יצירת קשר טלפוני למשרדי החברה בטלפון 03-5235577 ו/או במייל [email protected].
 6. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע ג’יי בי בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “הפריטים“. תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
  1. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שג’יי בי תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין ג’יי בי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה ג’יי בי רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת ג’יי בי. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד ג’יי בי ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. ג’יי בי שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
  2. ההזמנה תירשם במחשבי ג’יי בי וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור “החשבון שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות עבודה מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של ג’יי בי אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את ג’יי בי. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של ג’יי בי הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.
 7. לג’יי בי שיקול הדעת הבלעדי לקבוע האם הזמנה שנעשתה באתר הינה אישית או לצרכים מסחריים, וג’יי בי שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות כלשהי באתר ו/או שנראית לג’יי בי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כהזמנה למטרות מסחריות.
 

אספקת המוצר

 1. אספקת הפריט שהוזמן, אפשרית ע”י משלוח ישירות למזמין באמצעות חברת שילוח, או ע”י שליחתה לאחת מחנויות ג’יי בי שפרטיהן מופיעות באתר, לבחירת המשתמש. המסירה הינה אישית, ולא ניתן לבצע מסירה לבית דואר או לתיבת הדואר. אספקת הפריט תהיה לפי המועד המפורט בהזמנה הרלוונטית. ג’יי בי איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת וחג. ג’יי בי אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי משלוח“). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.
 2. זמני האספקה המפורטים לעיל יימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בג’יי בי. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי ג’יי בי לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:
  1. עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת ג’יי בי. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ג’יי בי תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי ג’יי בי איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, ג’יי בי תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.
 3. מובהר כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת “מספר אישור ההזמנה” כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ג’יי בי. מוסכם כי ג’יי בי ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.
 

החלפת או החזרת פריט

 1. החלפת או החזרת פריט שנרכש דרך האתר תתאפשר תוך 14 ימים ממועד קבלתו אצל המשתמש, וזאת אך ורק אם הפריט סגור וחתום באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש או שינוי שהוא ולא הוסרו תוויות מהפריט. יש להציג חשבונית מקורית לצורך ההחלפה.
 2. ההחלפה או ההחזרה כאמור ייעשו באחת מחנויות ג’יי בי שפרטיהן באתר, לבחירת המשתמש, ותינתן אפשרות לבחור פריט אחר בהתאם לכללי ההחלפה של ג’יי בי המפורטים באתר ו/או בתעודת האחריות המצורפת לפריט.
 3. החזר כספי במקרה של החזרת פריט יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר לפי המאוחר מביניהם.
 4. האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981.
 

ביטול עסקה על ידי ג'יי בי

ג’יי בי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בג’יי בי ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות ג’יי בי לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית ג’יי בי לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור ג’יי בי לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981.  

אחריות, אבטחה ופרטיות

 1. ג’יי בי ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של ג’יי בי. עם זאת, פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות ג’יי בי, אלא במערכת ייעודית של חברה חיצונית המתמחה בסליקת אשראי וחיובים וכן מספקת הגנה על המידע העובר אליה. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות ג’יי בי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ג’יי בי ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ג’יי בי. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, ג’יי בי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. ג’יי בי מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, ג’יי בי תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בג’יי בי ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי ג’יי בי לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי ג’יי בי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, ג’יי בי תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 2. בשום מקרה לא תחול על ג’יי בי ו/או על בעלי מניותיה ו/או על עובדיה ו/או על חברות בנות שלה, במישרין או בעקיפין, כל אחריות בגין כל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא שייגרם, והנובע משימוש באתר ו/או הקשור אליו.
 3. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי ג’יי בי. אין לג’יי בי שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לתוצאת הכניסה אליהם ו/או לכל מידע שיגיע לאתר שלא באופן ישיר ע”י ג’יי בי.
 

דיון ושיפוט

 1. הסכם זה הינו על פי חוקי מדינת ישראל בלבד ובכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל אביב – יפו ושם יהיה מקום השיפוט.
 2. מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הסכם זה מהווים את כל המוסכם בין הצדדים וג’יי בי אינה אחראית לכל פרסומים, מצגות, הסכמים והתחייבויות בעל פה או בכתב שנעשו בעבר שאינן נכללות בהסכם זה.
 3. בכל מקרה שג’יי בי לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם לחוק ו/או להסכם זה, לא יחשב הדבר כוויתור או השלמה מצד ג’יי בי ולא ימנע ממנה להשתמש בזכויותיה בעתיד.
 
Be The first to Know
Join our newsletter and be the first to know!
newsletter-img
בחרו מידה
Popular Searches BraceletsRingsWatchesEarringsPendantsNecklaces
Items
No results
close icon

Close

Shopping Bag ()

Total:

contact us